Cronfa galedi myfyrwyr

Ym Mhrifysgol Abertawe, cydnabyddwn y gallai llawer o’n myfyrwyr wynebu caledi ariannol rywbryd yn ystod eu hamser yn y Brifysgol. Nod Cronfa Abertawe yw cynyddu’r cymorth sydd ar gael yn y maes hwn, gan leihau’r pwysau ariannol sy’n gysylltiedig ag addysg amser llawn.

Gall cefnogi caledi myfyrwyr ddarparu cefnogaeth hanfodol a chymorth ariannol brys i fyfyrwyr dawnus sydd mewn angen ariannol annisgwyl heb fai arnynt eu hunain. 

Gyda’ch haelioni, gallwn wneud gwahaniaeth mawr i’n cenhedlaeth bresennol o fyfyrwyr yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Abertawe.

''Heb y gronfa caledi myfyrwyr ni fyddwn wedi cael unrhyw le i fyw''

STORI BRONWEN

Mae Bronwen, sy’n astudio Astudiaethau Americanaidd, wedi wynebu digon o heriau ariannol a thai. Bu’n rhaid iddi symud bedair gwaith pan oedd hi’n astudio ar gyfer ei diploma, ac yna cafodd ei siomi’n llwyr yn gynharach eleni pan wynebodd benbleth debyg.

Nid yw ei stori hi’n anghyffredin.

Wrth wynebu argyfwng tai heb ffordd o gael gorddrafft, teimlai Bronwen mai’r unig opsiwn oedd ar gael iddi oedd gadael y Brifysgol.  Fodd bynnag, gan ei bod wedi gweithio’n galed i gael ei lle yn y Brifysgol, roedd hi wrth ei bodd pan ddarganfu’r cymorth a oedd ar gael iddi drwy’r Gronfa Galedi. Cefnogir y Gronfa’n helaeth gan gyn-fyfyrwyr ac mae wedi caniatáu i Bronwen ganolbwyntio ar ei gwaith prifysgol a mwynhau bywyd myfyriwr unwaith eto.

Er gwaethaf ei heriau, mae Bronwen yn benderfynol o roi rhywbeth yn ôl. Mae hi’n un o lysgenhadon y Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach - sefydliad ehangu cyfranogiad sydd â’r nod o chwalu’r rhwystrau i fyfyrwyr o gefndiroedd anhraddodiadol - ac mae hi bellach yn gweithio gyda’r Brifysgol i sefydlu prosiect mentora i helpu pobl eraill yn yr un sefyllfa. Mae hi hefyd yn gweithio fel galwr ar delethon presennol y Brifysgol, gan rannu ei stori â chyn-fyfyrwyr a chan gynnig y cyfle iddynt gefnogi’r Gronfa.

Mae’r Gronfa Galedi’n dibynnu ar gefnogaeth cyn-fyfyrwyr i helpu myfyrwyr fel Bronwen pan fydd arnynt ei angen fwyaf. Trwy roi rhodd, gallwch newid bywydau myfyrwyr a rhoi cyfle iddynt ragori. 

DYMA BRONWEN