Trosolwg

Nod ein cynllun ysgoloriaeth gerdd yw cefnogi datblygiad yr ysgolhaig fel cerddor, o fewn cyd-destun ein ensembles a'n corau a bywyd cerddorol ehangach y ddinas. Rhoddir prif ran yr ysgoloriaeth fel hyfforddiant offerynnol neu leisiol, ynghyd â bwrsari cymedrol. Yn gyfnewid am hynny, rydym yn disgwyl i ysgolheigion ymrwymo'n llawn i gymryd rhan mewn un neu fwy o'n corau ac ensembles.

Rydym yn cynnig tri math o ysgoloriaeth:

  • Ysgoloriaeth Offerynnol – a ddyfernir i offerynwyr, y disgwylir iddynt yn gyffredinol chwarae mewn un neu fwy o'r prif ensembles (Cerddorfa, Cerddorfa Chwythbrennau , Band Mawr);
  • Ysgoloriaeth Gorawl y Brifysgol – a ddyfernir i gantorion, y disgwylir iddynt ganu ym mhrif gôr y Gymdeithas Gorawl a/neu’r Côr Siambr;
  • Ysgoloriaeth Gorawl neu Organ y Santes Fair – a ddyfernir i gantorion neu organyddion, y disgwylir iddynt gymryd rhan yng ngherddoriaeth Eglwys y Santes Fair, Abertawe. Mae'r rhain yn cael eu hariannu ar y cyd rhwng y Brifysgol, Eglwys y Santes Fair ac Ymddiriedolaeth Gorawl Santes Fair Abertawe (SSMCT), felly mae'r trefniadau ychydig yn wahanol i'r ddau fath arall o ysgoloriaeth.

Disgwyliwn i'n hysgolheigion cerdd ddod yn rhan lawn o fywyd cerddorol y Brifysgol a/neu Eglwys y Santes Fair (fel y bo'n briodol), a pherfformio yng Nghyngerdd y Canghellor a gynhelir yn flynyddol gan y Brifysgol yn y Neuadd Fawr.

Mae ysgolheigion yn derbyn y buddion canlynol:

  • Hyd at bymtheg awr o hyfforddiant unigol y flwyddyn yn eu hofferyn neu lais
  • Bwrsari blynyddol o £300 (Ysgolheigion Offerynnol a Chorawl y Brifysgol), neu £650 (Ysgolheigion y Santes Fair)

Sut i wneud cais

Mae pob math o ysgoloriaeth yn gofyn am gyflwyno ffurflen gais a geiradon?. Ar gyfer ysgoloriaethau offerynnol, rydym yn asesu ceisiadau ar sail clyweliad fideo; ar gyfer ysgoloriaethau corawl, mae angen clyweliad wyneb-yn-wyneb.

Mae ysgoloriaethau ar gael i bob myfyriwr sy'n astudio ar gyrsiau gradd a addysgir:

  • Gall ymgeiswyr UCAS wneud cais am ysgoloriaethau offerynnol cyn iddynt gyrraedd Abertawe. Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau hyn yw 1 Ebrill.
  • Gall myfyrwyr presennol wneud cais am ysgoloriaethau offerynnol ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau hyn yw 15 Hydref.
  • Dim ond gan fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd y derbynnir ceisiadau am Ysgoloriaethau Corawl (y ddau fath). Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 15 Hydref.

I wneud cais, llenwch y ffurflenni priodol, a'u hanfon at music@abertawe.ac.uk:

Mae manylion y gofynion dogfennaeth a chlyweliad ar gyfer yr ysgoloriaethau wedi'u cynnwys gyda'r ffurflen gais berthnasol.

Rheoliadau ac offerynnau cymwys

Llywodraethir y cynllun ysgoloriaethau gan y Rheoliadau Ysgoloriaethau Cerdd perthnasol, sy'n cynnwys rhestr o offerynnau cymwys ar gyfer yr ysgoloriaethau offerynnol.