Mae'r Cyfleuster Delweddu Clinigol yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Yr egwyddorion sy’n sylfaen i’r datblygiad yw ymchwil ac addysg feddygol ynghyd â gwell fuddion iechyd i'r boblogaeth. Prif rôl y Cyfleuster yw bod yn ganolfan ar gyfer hwyluso ymchwil glinigol sy'n cynnwys tri llinyn: ymchwil glinigol ar sail fferylliaeth ym maes oncoleg; cymhwysiad clinigol MRI; a datblygu llwybrau clinigol ar sail delweddu.

Mae'r Cyfleuster yn darparu mynediad at wasanaethau sganio MRI a CT, gan gynnwys delweddu niwrolegol, MSK, fasgwlaidd, y corff, cardiaidd a gynaecolegol ar gyfer cleifion dros 18 oed a ddarperir gan radiograffyddion sydd wedi cymhwyso gyda Chymdeithas y Radiograffyddion cymwysedig ac wedi'u cofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Ein Cyfleusterau

MRI

Mae gan y ganolfan ddelweddu Sganiwr MRI 3T Magnetom Siemens ar lawr gwaelod yr adeilad Gwyddor Bywyd 2. Hwn yw’r sganiwr MRI Magnetom Skyra diweddaraf gan Siemens â thyllfedd mwy llydan (70cm) a byrrach (173cm) i hwyluso cydweithrediad a chysur y claf heb amharu ar ansawdd y ddelwedd. Mae gennym gasgliad mawr o goiliau dwysedd uchel ar gyfer sganio niwrolegol, y corff ac orthopedig, ynghyd â System TIM 4edd genhedlaeth aml-sianel i gefnogi coiliau dwysedd uchel iawn. Y bwrdd y gellir ei ddatgysylltu â choiliau asgwrn cefn integredig. Llun o ddarlithydd a myfyrwyr yn defnyddio Sganiwr MRI yr Ysgol Feddygaeth.

Clinical Imaging Facility Staff Operating CT Scanner

Mae'r galedwedd yn y cyfleuster MRI yn cynnwys pwmp trwytho i roi chwistrelliadau IV a sgrîn fMRI a blychau ymateb. Mae'r Cyfleuster Delweddu Clinigol yn ddefnyddiwr cymeradwy meddalwedd IDEA a fydd yn caniatáu creu protocolau sganio pwrpasol. Mae cyfleusterau dadansoddi data a chyfrifiadura perfformiad uchel ar gael hefyd.

CT

Darperir sganio CT gan Sganiwr CT Definition AS Siemens sy'n uchafu canlyniadau clinigol ac yn gostwng dosys i'r lefel isaf bosib i ddarparu'r gofal gorau am les cleifion. Mae ganddo dechnoleg FAST CARE, sy'n cyflymu'r llif gwaith ac yn lleihau lefel yr ymbelydredd y mae cleifion yn dod i gysylltiad ag ef i lefelau nas gwelwyd o'r blaen, gan gyflawni lefelau hollol newydd o gynhyrchiant sy'n rhoi anghenion cleifion yn gyntaf.

Image of lecturer and students using Medical School MRI Scanner

Mae FAST - Technolegau Sganio Cynorthwyol Llawn (Fully Assisting Scanner Technologies)

Yn gwneud gweithrediadau hirfaith a chymhleth yn fwy cyflym ac yn llawer mwy greddfol. Felly, maent yn gwneud delweddau sganio'n haws eu hatgynhyrchu, gan leihau'r tebygolrwydd o wallau. Delfrydol ar gyfer data treialon clinigol.

Mae CARE - Cymwysiadau Cyfunol i Leihau Dos Ymbelydredd (Combined Applications to Reduce Exposure)

 • Yn creu delweddau o safon ardderchog gan ddefnyddio'r ddos isaf bosib.
 • Ar y cyd â syngo.via, mae ein system yn galluogi cynnal archwiliad cyflawn a di-dor, o baratoi i sganio i werthuso data, gan sicrhau diagnosis hynod ddibynadwy sy'n lleihau’r pwysau ar gleifion.
 • Sganio organau tra chyflym a gosodiad rhagchwilio amrediad gyda FAST Planning
 • Mae FAST Adjust yn galluogi'r gweithredwr i addasu'r paramedrau sganio'n reddfol drwy wasgu botwm
 • Dibynadwyedd a gallu atgynhyrchu uwch mewn sganio CT cardiaidd gyda'r FAST Cardio Wizard
 • Gwerthuso delweddau drwy glicied sengl gyda syngo.via

Gwybodaeth Mynediad

Canllaw i Fynediad ar gyfer Cleifion Preifat

 

Y Gwasanaethau Sganio a Ddarperir:

 • Niwrolegol: yr ymennydd, yr asgwrn cefn
 • Cyhyrysgerbydol
 • Fasgwlaidd
 • Y corff: y gwddf, y frest, yr abdomen a'r pelfis
 • Cardiaidd
 • Gynaecolegol

Trefnu apwyntiad - i drefnu apwyntiad cysylltwch â'r Cyfleuster Delweddu Clinigol drwy ffonio 01792 606420 neu e-bostiwch eich atgyfeiriad. Rydym yn gofyn am atgyfeiriad gan ymarferydd meddygol proffesiynol ar gyfer pob apwyntiad sganio.

Prisiau ar gyfer Cleifion Preifat sy'n talu eu hunain*:

 MRICT
1 ran o’r corff £250 £325
2 ran o’r corff £350 £425
3 rhan o’r corff £450 £500

*Anfonebir cwmnïau yswiriant ar wahân, mae prisiau gwahanol yn berthnasol. Cysylltwch â ni i gadarnhau prisiau yswiriant. Gall yr holl brisiau newid a gallant amrywio gan ddibynnu ar y sgan gofynnol.

Canllaw i Fynediad ar gyfer Prosiectau Ymchwil

Staff a Chydweithredwyr Allweddol

Dr Jonathan Phillips

Uwch-ddarlithydd Er Anrhydedd, Medicine, Health and Life Science - Faculty
+44 (0) 1792 604256
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig