Pob maes pwnc: BWRSARIAETHAU LLYWODRAETH CYMRU AR GYFER CYRSIAU MEISTR CYFRWNG CYMRAEG

Dyddiad cau: Cyn gynted â phosib

Gwybodaeth Allweddol

Mae’r wybodaeth am fwrsariaethau isod ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/22. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi blwyddyn arall o ariannu er mwyn denu myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru a myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd (Myfyrwyr nad ydynt yn byw yn y Deyrnas Unedig) i gwblhau eu gradd Meistr trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae pob bwrsariaeth yn werth £1,000.

  • Y rhai sy’n astudio ar raglenni gradd Meistr a addysgir gwerth 180 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n rhaid i elfen gyfrwng Cymraeg y rhaglen fod yn werth 40 o gredydau neu’n fwy
  • Rhaglenni gradd Meistr cyfrwng Cymraeg cymwys sy’n cychwyn yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22
  • Myfyrwyr o Gymru ac o’r Undeb Ewropeaidd
  • Cyrsiau amser llawn a rhan-amser
  • Ar gael i fyfyrwyr o bob oedran

Gall myfyrwyr sy’n dewis astudio ar gwrs cymwys ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg neu feddygaeth hefyd dderbyn bwrsariaeth ychwanegol sy’n werth £2,000. Cewch fanylion pellach yma.

Hefyd, os ydych chi dros 60 oed mae ariannu bwrsariaeth pellach ar gael. Cewch fanylion pellach yma.

Mae’r ariannu hwn yn ychwanegol i’r cynllun ariannu i ôl-raddedigion ar gyfer myfyrwyr o Gymru yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22.

Cymhwyster

Mewn egwyddor mae pob un o gyrsiau gradd Meistr a Addysgir y Brifysgol yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth hon cyhyd â bod modd i fyfyriwr astudio elfen ohono trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae nifer o adrannau’r Brifysgol yn datblygu ac yn cynnig modiwlau cyfrwng Cymraeg neu fodiwlau dwyieithog fel rhan o’u cyrsiau felly bydd angen i chi drafod y posibiliadau gyda’r Cyfarwyddwr Rhaglen perthnasol. Gall myfyriwr astudio modiwl/modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg neu gyflwyno ei draethawd estynedig lefel gradd Meistr yn Gymraeg er mwyn sicrhau cymhwysedd i dderbyn y fwrsariaeth hon.

Sylwer: Ni fydd myfyrwyr a ariennir gan gyllid llywodraeth arall megis Gofal Cymdeithasol Cymru, GIG/HEIW, DHSSPS neu Gynghorau Ymchwil (KESS II) yn gymwys.

Ymhlith y pynciau lle gellid derbyn cymorth i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg trwy waith yn Rhan 2 y cwrs gradd mae:

Astudiaethau Busnes

Saesneg

Daearyddiaeth

Hanes

Y Gyfraith

Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu

Meddygaeth, Geneteg a Biogemeg

Iechyd a Gofal

Ieithoedd Modern a Chyfieithu

Gwaith Cymdeithasol

Cymraeg

Cyllid

Mae pob bwrsariaeth yn werth £1,000. Telir y fwrsariaeth ar ôl i’r ymgeisydd gwblhau 40 o gredydau’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Sut i wneud cais

Dyfernir bwrsariaethau yn awtomatig ar sail y cyntaf i’r felin i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig lle i astudio ar gwrs gradd Meistr cymwys ym Mhrifysgol Abertawe. Nid oes angen cyflwyno cais ar wahân ar gyfer y cyllid hwn. I gael eich ystyried ar gyfer bwrsariaeth, mae’n rhaid i chi gwblhau’r camau canlynol:

  1. Cyflwyno cais ar gyfer cwrs gradd Meistr cymwys sy’n dechrau ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod y flwyddyn academaidd 2021/22.
  2. Derbyn eich cynnig lle i astudio yn swyddogol.
  3. Anfon neges i astudio@abertawe.ac.ukyn nodi eich bwriad i astudio 40 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg gan nodi eich enw a’ch dewis cwrs. Dylech chi nodi sut byddwch chi’n cyflawni’r 40 o gredydau e.e. trwy astudio modiwlau penodol yn Rhan 1, neu drwy gyflwyno eich traethawd estynedig neu’ch prosiect Rhan 2 yn y Gymraeg.

Am fanylion pellach, e-bostiwch astudio@abertawe.ac.uk.

Sylwer, nad oes proses cyflwyno cais ffurfiol ar gyfer y cynllun bwrsariaeth hwn. Bydd y Swyddfa Derbyn Myfyrwyr yn cysylltu ag ymgeiswyr a allai fod yn gymwys yn gynnar ym mis Mehefin gan roi rhagor o wybodaeth.