Cyflwyniad

Cafodd Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan – SAUM – ei lansio gan Brif Weinidog Cymru ar Chwefror 26ain 2021. Ni yw’r Sefydliad Astudiaethau Uwch cyntaf yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar ymchwil trawsnewidiol rhyngddisgyblaethol. Mae SAUM yn datblygu cymuned ffyniannus ar raddfa fawr – mudiad sy’n gosod y nod o ymateb ar fyrder i gyfleoedd a heriau mwyaf tyngedfennol y byd. Mae’n tynnu pobl ynghyd o bob disgyblaeth i ddarganfod ac arloesi gyda phrosesau, deunyddiau, technolegau, polisïau ac arferion a fydd yn creu byd sy’n fwy cynaliadwy, cyfiawn, llesol, llawen a gobeithiol.

Bydd SAUM yn helpu i yrru’r Brifysgol yn ei blaen, gan wasanaethu’r ddinas, y rhanbarth, Cymru a’r byd gydag ymchwil a menter o’r radd flaenaf. Mae hefyd yn rhyw fath o wersyll cychwynnol lle daw grwpiau ynghyd i gael eu hyfforddi, eu cymell a’u hannog i godi eu golygon at y copaon uchaf o ran deallusrwydd ac effaith, gan ein gwneud ni’n barod i ddenu’r cyllid allanol sylweddol sydd ei angen er mwyn bod yn gyfrwng effeithiol i greu newid.

Mae SAUM wedi’i enwi ar ôl y diweddar Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru a Changhellor Prifysgol Abertawe y mae ei angerdd dros Gymru a’i lle yn y byd yn parhau i’n hysbrydoli.

Rydym yn ceisio cynigion yn awr ar gyfer cyfleoedd amrywiol sy’n ymwneud â’n thema gyntaf ar gyfer 2021-22: Gwerthfawredd Bywyd: Gobaith, Newid, Adfer; cyfleoedd.

Os ydych chi’n awyddus i ymgeisio am un o’r cyfleoedd amrywiol (a restrir isod), llenwch y ffurflen gais ar gyfer cynnig. Dylai pob cynnig gynnwys aelod staff academaidd o Brifysgol Abertawe. Gellir cynnwys rhai sydd oddi allan i Brifysgol Abertawe ymhlith y cynigwyr hefyd (o sefydliadau academaidd/ymchwil eraill a/neu o ddiwydiant/rhanddeiliaid eraill). Rydym yn croesawu cynigion sy’n cynnwys Ymchwilwyr Ôl-raddedig.

Meini prawf asesu – rhaid i bob cynnig ddangos eu bod yn gydnaws â Vision and Theme SAUM; dangos dealltwriaeth o Arloesi Cyfrifol; ac ymateb i’r disgrifiadau o’r cyfleoedd a restrir isod.

Rhaid i chi ofyn i’ch rheolwr llinell a ydynt yn cefnogi’ch cais ac a ydynt yn cadarnhau ei fod yn gydnaws â’ch nodau datblygu gyrfa ac yn cyd-fynd ag anghenion gweithredol eich Cyfadran/Gwasanaeth. Cyn cadarnhau cyllid, gofynnir i Gyfadrannau/Gwasanaethau dderbyn y dyfarniad yn ffurfiol.

Dyddiadau Cau a Hysbysiadau:

Y dyddiad cau ar gyfer pob digwyddiad Haf Gobaith yw 11eg Mawrth 2021; caiff cynigwyr llwyddiannus eu hysbysu erbyn 19eg Mawrth 2021.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion i ddod yn Gymrawd SAUM yw 4ydd Mai 2021; caiff cynigwyr llwyddiannus eu hysbysu erbyn diwedd Mehefin 2021.

Y dyddiad cau ar gyfer unrhyw gynigion eraill yw 8fed Mehefin 2021; caiff cynigwyr llwyddiannus eu hysbysu erbyn 15fed Gorffennaf 2021 a chaiff cyllid ei ddyrannu o Awst 2021 ymlaen.

Haf Gobaith

Rydym yn awyddus i alluogi 3-5 digwyddiad i gael eu cynnal rhwng mis Mawrth a diwedd Gorffennaf 2021, sydd â’r nod o gyflwyno meddwl radical, gobeithiol, creadigol ar gyfer cyfnod ôl-bandemig. Gallwn gynnig hyd at £10,000 y digwyddiad.

Cymrawd SAUM

Dylai ymgeiswyr fod yn gyflogedig gan Brifysgol Abertawe. Rydym yn chwilio am hyd at 8 cymrawd sefydlol a fydd yn aelodau o’r tîm arweiniol ar gyfer cyfnod Mai 2021-Mai 2023. Byddwn yn apwyntio hyd at 2 Gymrawd o bob un o’n Cyfadrannau ac o’n gwasanaethau proffesiynol (ym mhob achos, bydd un yn gydweithiwr Gyrfa Gynnar ac un yn gydweithiwr sydd wedi sefydlu gyrfa ac sydd â phrofiad rhyngddisgyblaethol). Bydd angen ymrwymo tua 20 awr y flwyddyn.

Cymrodyr Gwadd Rhyngwladol

Hoffem apwyntio hyd at 3-5 cymrawd a gallwn gefnogi eu costau teithio a chynhaliaeth hyd at £5,000. Dylent fod yn Abertawe am 2-4 mis rhwng Awst 2021 a Gorffennaf 2022. Er mwyn hyrwyddo cymrodoriaeth gynhwysol, amrywiol, rydym yn croesawu cymrodorion “digidol” a fydd yn rhyngweithio â’n cymuned o bell. Dylai cynigion ddatgan yn eglur sut bydd y darpar Gymrawd yn hyrwyddo meddwl newydd, yn tarfu arnom mewn modd cadarnhaol ac yn creu cysylltiadau eang ar draws ein cymuned. Disgwylir i Gymrodorion draddodi un ddarlith a fydd yn agored i’r cyhoedd yn ystod eu hamser gyda ni, yn ogystal â chysylltu â Sefydliadau Addysg Uwch eraill yng Nghymru.

Gweithgareddau Gwersyll Cychwyn

Rydym yn anelu at gyllido hyd at 3 chynnig (hyd at £5,000 yr un) ar gyfer rhaglenni ymchwil byr â ffocws pendant (hyd at 12 mis) sy’n anelu at ddarparu goleuni newydd, canlyniadau, eglurhadau sydd o werth ynddynt eu hunain ac sy’n rhoi llwyfan ar gyfer gwaith cydweithredol pellach y gellir ei gyllido. Mae modd i’r cyllid gynnal amser staff ymchwil wedi’i gostio’n llawn (Cynorthwywyr Ymchwil Ôl-Ddoethurol fel arfer), defnyddiau traul, cyfarpar, teithio a chynhaliaeth, digwyddiadau rhwydweithio, gweithdai ac ati. Bydd yr adnoddau ar gael o fis Awst 2021 a bydd rhaid eu gwario cyn diwedd Gorffennaf 2022.

Gweithgareddau Cyrraedd Copa

Rydym yn chwilio am gynigion am hyd at 3 rhaglen waith estynedig (24 mis) a fydd yn galluogi’r timau sy’n cynnig i osod eu golygon ar - a diffinio - agenda anturus, sy’n tarfu, ac na fyddai’n bosib oni bai am SAUM. Bydd y gwaith yn galluogi timau credadwy i ddeall eu cryfderau, galluoedd o ran prosiectau yn fewnol ac yn allanol, ac i ddod yn fwy cynaliadwy. Dylai’r rhai sy’n mynd am y copa anelu at gyrraedd brig o fewn y cyfnod 24 mis hwn trwy gyflwyno cais allanol ar raddfa fawr. Gall pob Gweithgareddau Cyrraedd Copa wneud cais am hyd at £15,000 ym mlwyddyn ariannol 2021/22 a £15,000 arall ym mlwyddyn ariannol 2022/23.

Mae modd i’r cyllid gynnal amser staff ymchwil wedi’i gostio’n llawn (Cynorthwywyr Ymchwil Ôl-Ddoethurol fel arfer), defnyddiau traul, cyfarpar, teithio a chynhaliaeth, digwyddiadau rhwydweithio, gweithdai ac ati. Bydd yr adnoddau ar gael o fis Awst 2021 ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen a bydd rhaid eu gwario cyn diwedd Gorffennaf 2022.

Asesu

Caiff yr holl gynigion eu hasesu gan gydweithwyr ymchwil ac arloesi sydd â phrofiad o weithio’n rhyngddisgyblaethol a fydd wedi’u tynnu ynghyd o’n cymuned yn Abertawe ac yn ehangach fel y bo’n briodol. Wrth ddethol paneli, sicrheir cynrychiolaeth gynhwysol ac amrywiol a rhoddir sylw i unrhyw wrthdaro buddiannau cyn pob panel.

Er mwyn i ni lwyddo, mae angen casgliad amrywiol o safbwyntiau, talentau a phrofiadau: dewch i ymuno â ni! Os oes gennych syniadau all helpu i lywio’n taith, rhannwch nhw â ni! Gallwch gysylltu â ni nawr hefyd trwy: hellomasi@swansea.ac.uk.