Rydym ni’n cydnabod yr heriau mae unigolion a chymdeithasau yn eu hwynebu wrth weithio a byw mewn byd sydd o hyd yn newid. Mae ein hymchwil ryngddisgyblaethol, a arweinir gan academyddion arloesol sy’n defnyddio cyfleusterau sydd ar flaen y gad, yn helpu pobl i addasu i newid a gwella eu bywydau.

Wrth nodi, datblygu a chyfuno meysydd ymchwil sy’n dod i’r amlwg, rydym yn torri tir newydd ac yn creu lle i syniadau dyfu, gan ddiffinio a chyflymu meysydd ymchwil sy’n newid bywydau.

Mae ein hymchwilwyr deinamig, cefnogol ac uchelgeisiol yn gweithio ar y cyd ar draws pynciau, diwydiannau a meysydd gwahanol yn y byd academaidd i fod yn gatalydd ar gyfer newid a gweithio tuag at fynd i’r afael â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig ar gyfer byd gwell. Rydym wedi ymrwymo i yn y rhanbarth, y DU ac yn fyd-eang ac rydym yn y deg uchaf yng Nghynghrair Prifysgol 'People and Planet'.

 

Rydym yn creu arloesedd mewn dur a'r broses creu dur

Mae ein hymchwil i ddur wedi arwain at ddatblygu dur ysgafnach, gwyrddach, doethach a phroses gynhyrchu lanach, gan helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Mae ein campws gwerth miliynau o bunnoedd, sy'n gartref i brosiectau fel SPECIFIC, ac yn agos at bartneriaid y diwydiant Tata Steel, wedi ein galluogi i weithio ar draws disgyblaethau i greu a datblygu atebion posibl i'r argyfwng hinsawdd.

 

Arloesedd Dur

RYDYM YN ARLOESI MEWN DIAGNOSIS IECHYD, GWEITHDREFNAU A DYFARNIADAU

Mae ein hymchwil ym maes iechyd yn galluogi arloesi dyfeisiau, gwasanaethau a diagnosisau i hyrwyddo iechyd a lles da mewn cymunedau ac unigolion yn fyd-eang.

Mae ein canolfannau ymchwil o'r radd flaenaf fel y Ganolfan Nano-iechyd ac adnoddau gan gynnwys cronfa ddata SAIL yn hyrwyddo cydweithredu rhwng llywodraethau, diwydiant a'r byd academaidd i fynd i'r afael ac atal afiechydon, gwrthdroi stigma, a lleihau pwysau.

Arloesi ym maes iechyd

RYDYM YN HELPU DIWYDIANT I FOD YN FWY CYNALIADWY

Gan weithio gyda phartneriaid ac arbenigwyr yn eu maes, gall ein hymchwilwyr symleiddio a gwella cynhyrchiant i leihau gwastraff a lleihau gwariant o fewn gweithgynhyrchu.

Yn gartref i Ganolfan Peirianneg Gyfrifiadurol Zienkiewicz a chyfleusterau o'r radd flaenaf fel labordy Peirianneg Arfordirol, ffliw tonnau 30m, a thwnnel gwynt, rydym wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd i gynnal ymchwil ystyrlon i aerodynameg arbrofol, dynameg hylif cyfrifiadol, a mwy.

Gweithgynhyrchu Clyfar

RYDYM YN GWNEUD GWAHANIAETH I GYMDEITHAS, DIOGELU POBL, AC SICRHAU CYDRADDOLDEB

Rydym yn deall gwerth amrywiaeth ar draws gweithluoedd, cymunedau a bywyd. Ein cred yw y dylid cael cydraddoldeb a chyfiawnder i bawb.

Trwy ein canolfannau ymchwil rydym wedi gallu dylanwadu ar bolisïau, wynebu heriau cyfoes, a gwneud gwahaniaeth i gymdeithasau ar draws y byd go iawn a digidol.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb

RYDYM YN DOD O HYD I FFYRDD CYFLWYNO A DIOGELU'R BYD

Rydym yn cydnabod yr heriau byd-eang yr ydym i gyd yn eu hwynebu. Mae ein hymchwil yn dod o hyd i ffyrdd o warchod ac amddiffyn y byd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
O'r archwilio'r glannau ar ein RV Anning ein hunain, i adfer morwellt o amgylch y DU, hedfan yn uchel gyda chondorau yn yr Ariannin gyda SLAM (Lab Abertawe ar gyfer Symud Anifeiliaid), a chreu adeiladau sy'n harneisio ac yn storio ei egni ei hun; trwy ein cyfleusterau, ein canolfannau, a'n cymuned academaidd angerddol, rydym yn gweithio i frwydro yn erbyn effeithiau'r argyfwng hinsawdd ar gyfer dyfodol pob rhywogaeth.

Dyfodol Cynaliadwy, Ynni a'r Amgylchedd